Om os
I disse skønne omgivelser bor vi, huset er på 303 kvm, hvor af 225 kvm er i stueplan, alle hunde bor med mig.
 
Haven er på 6.997 kvm, hundene nyder at lege eller gå på opdagelse i den store have, hvor vi opholder os meget.

Jeg går hjemme med alle hundene, de er aldrig alene. Skal jeg hjemme fra, har vi 3 søde hundesitter, som kommer og passer hundene, vi mangler aldrig barnepiger til vores dejlige hunde.

 
This is our home, where we live with our dogs.

Our house is 304 square meter and all the dogs live with me in the house. 
Her er nogle billeder af vores have og hundenes eventyr i haven, hvor vi oplever meget, bl.a. får vi ofte besøg af et rådyr, som føler sig ganske godt tilpas i vores have, selv om hundene ikke er helt enige i den skal være i deres have.

Vores lille ven i haven.
Her er vores hvalperum, hvor tæverne i fred og ro kan pleje deres hvalpe, fra hvalpene er ca. 3-4 uger gammel, er de sammen med de andre hunde og bruger kun hvalperummet om natten eller når de skal sove til middag.
Her er vores tævers værelser, hvor de mest opholder sig om natten, da de helst vil gå med mig i vores store køkken/alrum.
 
Her bor vores hanhunde, vi har valgt at dele dem i små og store drenge, hvilket giver dem mest muligt ro om natten. Om dagen kan de sagtens gå sammen.
Nedenfor kan du læse om hvordan vores liv med hundene begyndte, det er efterhånden en gammel artikel, lavet af Fyns Amts Avis, senere bragt i ugebladet Hjemmet og Familie Journalen.
En dag blev jeg kontaktet af Susanne Krøyer fra Fyns Amts Avis, der havde set i lokalavisen, at vi havde fået tilladelse til kennel.
Derfor ville de gerne skrive lidt om os, hvilket vi selvfølgelig takkede ja til.

Det blev til denne artikel, som senere blev bragt både i ugebladet Hjemmet og Familie Journalen.

Nu kan du så læse lidt om os fra artiklen i Fyns Amts Avis d. 31.12.2007 

Elsebeth og René Frederiksen er vilde med chihuahuaer. Den første kom til i 2005. Nu løber der 19 hunde rundt på gården på Longvej 3 i Refsvindinge

REFSVINDINGE:Nogen er vilde med dans. Andre er vilde med hunde. Og det sidste må siges at være tilfældet for Elsebeth og René Frederiksen.

De købte deres første chihuahua i 2005, da børnene var fløjet fra reden. De valgte den mexicanske hund - verdens mindste - fordi det var en lille hund, der var nem at have med overalt, og fordi de boede i et helt nyt hus, de ikke så gerne ville have spoleret af en stor hund.

- Donna, som den hed, blev fars hund, og vi blev så forelskede i den, at jeg måtte have mors hund, og så købte vi Minja, og så kom Vakker til, og så gik vi helt amok, fortæller Elsebeth Frederiksen.

Parret besluttede sig for at sælge deres nye hus i Frederikssund, så hundene kunne få mere og bedre plads til at boltre sig på. Derfor købte parret gården på Longvej 3 i Refsvindinge i 2006 med 2,6 hektarer jord, hvoraf haven er på ca. 7.0000 kvadratmeter. Og da man nu havde fået så meget plads, kunne man lige så godt købe nogle flere hunde.

Og i dag løber der 19 chihuahuaer rundt i huset. Og da hundene er avlet som vagthunde/alarmhunde, bryder helvede løs, når der kommer gæster.

- Ja, vi kan aldrig undgå at høre, hvis der kommer nogen, griner Elsebeth Frederiksen, mens 19 hunde forsøger at hoppe op på gæsten. Men Elsebeth snupper hurtigt to af de mest højlydte og putter dem ned i lommen på et forklæde, hvor de så sidder trygt og holder mund.

Og hvor utroligt det end lyder, så går der ikke lang tid, før man stort set ikke bemærker, at der er 19 hunde i det store køkken. Lidt trippen af små fødder og et enkelt bjæf ind imellem er alt.

- Men vores hunde må gerne være overalt, fortæller Elsebeth.

Og inde i den bageste stue, hvor der står to hvide lædersofaer, er beviset på, at hundene må være alle vegne. Op til sofaen har Elsebeth lavet en lille trappe, så de små hunde kan komme op i møblerne.

- Og hver aften sidder vi og hygger herinde og ser fjernsyn sammen med alle hundene. De har deres faste pladser, så vi har dem alle vegne rundt om os. Og det er bare så hyggeligt, griner hun.

Kennelmærke i hus

René og Elsebeth har nu boet et år på gården, og når man har så mange hunde, er man nødt til at søge om tilladelse til at drive kennel.

Det har de gjort og har da også fået deres kennelmærke. I henhold til lovgivningen skal man have tilladelse til at drive kennel, hvis man har mere end fire hunde. - Så vi var nødt til det, så vi ikke pludselig blev tvunget til at skille os af med en af vores hunde. Det ville jo være frygteligt, men nu er det heldigvis på plads.

43-årige Elsebeth er uddannet teknisk tegner, men efter fire operationer på grund af arbejdet med computermus blev hun sendt på revalidering og begyndte at læse til ejendomsmægler.

- Jeg manglede kun et fag, da vi flyttede, og det dumpede jeg i, så min mand syntes, jeg skulle gå hjemme med hundene, så nu er jeg blevet hjemmegående hundemor, og jeg elsker det, griner Elsebeth.

Familien har nu tilladelse til at have 30 voksne hunde. Parret agter at indrette en kennel i en af de gamle staldbygninger med direkte adgang til bryggerset. - For hundene skal jo stadig kunne komme ind til os og være en del af vores dagligdag. De skal ikke bo i bokse. De skal være her i huset, når vi er hjemme. Men det bliver rart at have et sted, hvor vi kan sætte tæverne, når de er i løbetid, siger hun.

Alle hunde på udstilling

Elsebeth og René bruger også megen tid på at tage til udstillinger med deres hunde. Og det er ikke nogen billig hobby. Det koster nemlig 2500 kroner pr. hund, og parret har i snit syv med hver gang.

Og de er med på alle udstillinger for racen. Så det bliver til omkring 12 udstillinger om året. De små hunhunde skal også ofte have kejsersnit, når de skal have hvalpe. Og det koster mellem 8000-15.000 kroner hver gang. Men til gengæld er nogle af hundene også højt præmierede. Især hanhunden Vakker, som to gange har været national champion, har vundet bronze og sølv og har fået to certifikater som international champion.

- Han mangler nu kun et for at blive international champion, fortæller Elsebeth.

Hun tager så vidt muligt alle hundene med på udstillinger. Og det kræver megen træning i hverdagen.

- Udstillingerne er også med til at socialisere hundene, for hvor kan de ellers møde så mange andre hunde. Jeg går også mange ture med dem, så de kan lære at gå pænt og møde andre store hunde og mennesker, fortæller hun.

- Jeg nyder at være hjemme med hundene. Der er hele tiden noget at lave med dem. Ud over træningen skal de renses, have børstet tænder, have klippet negle og lære at stå pænt på et bord. Men de er nogle skønne hunde. De er jo så små, så de stopper aldrig med at være hvalpe. Selv nogle af vores voksne hunde ligner hvalpe. Vores hunde er den bedste gave, vi nogensinde har givet os selv. Kærlighed kan normalt ikke købes for penge, men køber du en chihuahua, vil dette gamle ordsprog blive gjort til skamme, siger Elsebeth.
 

There was one, there was two – now there is 19 dogs.

By Susanne Krøyer (translated by Elsebeth Frederiksen)  A NEWSPAPER ARTICLE ABOUT US.

 

Elsebeth and Rene’ Frederiksen is wild about Chihuahua . The first came in 2005. Now there is 19 dogs running around on the farm at Longvej 3 in Refsvindinge.

 

Refsvindinge : Some are crazy with dance, others are crazy with dogs and the last must must be the case for Elsebeth and Rene’ Frederiksen.

 

They bought there first Chihuahua in 2005, when there children has left the parental nest. They choose the Mexican dog – world smallest – because it was a little dog, that was easy to bring everywhere, and because they lived in a brand new house, they did not want ruin by a big dog.

 

- Donna, as it named, became daddy’s dog, and we became so in love with her, that I also had to have a mummy’s dog, so we bought Minja, and then Vakker, and so went we amok, tells Elsebeth Frederiksen.

 

The couple decided to sell there new house in Frederikssund , so that the dogs could get more and better space to scamper about on. Therefore bought the couple the farm on Longvej 3 in Refsvindinge in 2006 with 2,6 hectare land, how of the garden is approx. 7.000 square metre. And when they got so much space, they could just as well buy some more dogs.

 

And today there is 19 dogs running around in the house. Because, the dogs are breed to be an “alarmdog”, (to make alarm, on the temple wall in Mexico ), therefore the hell break loose when guest arrives.

 

- Yes, we can never avoid to, hear if somebody is coming, and laugh Elsebeth Frederiksen, while 19 dogs trying to jump up on the guest. But Elsebeth takes fast two of the most noisily and put theme in the pocket on a apron, where they are sitting safe and keep quiet.

 

And how amazing it all sound, it don’t take long time, before we almost don’t notice, that there is 19 dogs in the big kitchen. A little tripping of small paws and a yap now and then is all.

 

- Our dogs are aloud to be everywhere, tells Elsebeth.

 

And in the sitting room, where two white leather sofa standing, is the proof on, that the dogs must be everywhere. Up to the sofa Elsebeth has made a little staircase, so the dogs can come up to the furniture.

 

- And every night are we sitting and having a pleasant time and look at the television with all of the dogs. Each dog have there own place, so we have them all around us. And that is so nice, laugh she.

 

Kennel mark in house.

Rene’ and Elsebeth has now lived one year on the farm, and when they have so many dogs, they have to get licence to have kennel.

 

That have they so done and have also got there kennel-mark. According to the legislation shall all have a licence to have run a kennel, if they have more than four dog’s. - So we had to do so, so that we not suddenly could be forced to lose one of our dogs. It would be terrible, but now fortunately that is in order.

 

43-year-old Elsebeth is educated as technical designer, but after 4 operations because of working with computer-mouse was she sent one, rehabilitation and began reading to real estate agent.

 

- I only missing one subject, when we moved, and that I fail, so my husband wanted me to go home with our dog’s, so now I’m working at home been a dog-mummy, and I love it, laugh Elsebeth.

 

The Family has now license to have 30 grown-up dogs. The couple intend to make the kennel in one of the old stable building but with direct access to the utility room. – Because the dogs should still be with us and be a part of our everyday life. They shall not live in boxes. They shall stay here I the house, when we are at home. But it would be nice to have a place where we can put the girl when they are in heat, she said.

 

All dogs on shows’

Elsebeth and Rene’ use also much time to take there dogs to show. And it’s not a cheap hobby. Its cost 2500 Dkk pr. Dog a year and the couple have an average of seven dogs with them every time.

 

And they are on every show for the breed. So it become to about 12 shows a year. The small female must also have a Caesarian if necessary and it cost about 8.000-15.000 Dkk each time. But in return are some of the dogs high prize-winning.  Especially the male Vakker, who is national champion, bronze and silver champion and have two certificates to international champion.

 

- He is only missing one so is he international champion also, tells Elsebeth.

 

She takes as possible all dogs with her to shows. And it takes a lot of training in the every day life.

 

- The shows are also a good way to socialize our dogs; where else could they meet so many other dogs. I also take theme on a lot of walk, so they can learn to behave well and meet other dogs and people, tells she.

 

I love to stay at home with our dogs. There is always something to do with theme. Beyond training they shall be bathing, grooming, brush teeth and learn how to stand nicely on a table. But they are some lovely dogs. They are so small so that they never stop being puppies. Even our adults luck like puppies. Oure dogs are the best gift we could; we ever could give our self. Love could normally not be bought for money, but if you buy a Chihuahua , would the old proverb be made ashamed, says Elsebeth.

Klik her for at få dit eget GoMINIsite